Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych („RODO”) i innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej jest:

Zarzycki Konstrukcje Budowlane Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Rafał Zarzycki,
Wrocławska 81, Jordanów Śląski
55-065 Jordanów Śląski
tel.: +48 71 784 83 31
kom.: +48 600 332 345
NIP PL914-118-37-63,
REGON 932030732

Reprezentowany przez
Rafał Zarzycki
rafal.zarzycki@zarzycki-konstrukcje.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy z Państwem oraz w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

CHARAKTER PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko,  adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, datę urodzenia, numer rachunku bankowego,  firma, stanowisko,  numer REGON, numer NIP, adresy prowadzenia działalności, posiadane uprawnienia,  wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenia.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne podmioty w szczególności:

podmioty, z którymi Administrator współpracuje w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej, w celu realizacji zawartych kontraktów budowlanych: projektanci, dostawcy, kierownicy budów i wykonawcy,

 • organy państwowe w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub do otrzymania danych na podstawie stosownych przepisów prawa,
 • podmioty, z którymi Administrator wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisujące oprogramowanie i sprzęt IT
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi audytorskie,
 • banki prowadzące Państwa rachunek bankowy lub rachunki bankowe Administratora,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi ubezpieczenia
 • inne podmioty, którymi Administrator posługuje się w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej i którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych tożsamych umów.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii tych danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

ZMIANA OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i aktualizowania niniejszej klauzury informacyjnej zgodnie ze zmianami przepisów prawnych.

KONIECZNOŚĆ PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

ZAUTOMATYZOWANE PRZTWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH DLA KANDYDATÓW

Gdy kandydat przekazuje Administratorowi dokumenty zawierające dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie tych danych w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
Kandydatom przysługują wyżej wymienione prawa. Jeśli kandydat chce wykonać przysługujące mu prawa, powinien skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych.
Dane kandydata zostaną usunięte najpóźniej po upływie 12 miesięcy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Do zachowania dokumentów aplikacyjnych kandydata w bazie kandydatów  wymagana jest wyraźna zgoda kandydata.